Sponsorer

Ordensreglement Aarup Fritidscenter                                       VS. 26-5-2021 mpc

 

 •        Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I omklædningsrum, gange mm. Er alt boldspil og træning i øvrigt forbudt
 •        Brugere af Aarup Fritidscenter er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler, og i øvrigt ved forsætlig ødelæggende eller grov uagtsomhed overalt på Aarup Fritidscenter område
 •        Hallernes gulv må under idrætstræning aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs. Det er ligeledes forbudt at benytte fodtøj med ribber og knopper, samt fodtøj med såler der smitter af.
 •        Tobaksrygning er forbudt overalt i Aarup Fritidscenter
 •        Nøddøre må kun bruges i tilfælde af ulykke
 •        Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer, før der gives tilladelse af Aarup Fritidscenters Centerleder
 •        Alt affald skal anbringes i dertil anbragte affaldsspande
 •        Flasker/glas må ikke medbringes i hallerne. Medbragt mad- og drikke må ikke indtages i Aarup Fritidscenter.
 •        Ved brug af egen elektroniske apparater på Aarup Fritidscenters netværk er det forbudt at se og surfe efter billeder & videoer af pornograftske og voldelig karakter. Tilsvarende gælder ved enhver brug af udstyr tilhørende Aarup Fritidscenter.
 •        Cykel, løbehjul og rulleskøjter må ikke benyttes i Aarup Fritidscenter
 •        Foreninger, private personer og forretningsdrivende skal bruge opstillede infoskærm eller tavler. Det er ikke tilladt af opsætte skilte, reklamer og information på andre overflader uden tilladelse fra Centerleder eller centers personale
 •        Der kan i særtilfælde dispenseres fra overstående reglement. Kun med forudgående aftale med Centerleder

Alle brugere, herunder foreninger med medlemmer, samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Aarup Fritidscenter daglige ledelse (Centerleder og personale)

Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har Aarup Fritidscenter ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner såvel som foreninger fra Aarup Fritidscenter

Centerleder kan altid kontaktes på 61 51 30 28 i nødstilfælde uden for centerets normale åbningstider